අයදුම්පත

Butcher Shop

මස් කඩය

Convenience Store

පහසුව සඳහා ගබඩා

Supermarket

සුපිරිවෙළෙඳසැල

Kunden am Obst- und Gem黶estand (Mercat de St. Josep (Boqueria), Ramblas, Barcelona, Spanien)

එළවළු සහ පලතුරු වෙළඳසැල

එළවළු සහ පළතුරු ගබඩාව
ඔබ පළතුරු සහ එළවළු සාප්පුවක් නම්, පහත සඳහන් නිෂ්පාදන භාවිතා කළ හැකි බව අපි යෝජනා කරමු